Strona główna   O nas   Usługi   Sprzedaż   Kontakt   
USŁUGI
 »
Badania i pomiary instalacji i sieci hydrantowych


 »
Instrukcje, plany ewakuacyjne i szkolenia ppoż


 »
Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego


 »
Próby ciśnieniowe węży hydrantowych


 »
Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa gaśnic


 »
Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej


 »
Zabezpieczanie ogniochronne drewna i stali


 »
Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych
 
SPRZEDAŻ
 »
Drzwi, klapy, wyłazy ppoż


 »
Szafki na gaśnicę, apteczki


 »
Gaśnice


 »
Hydrant


 »
Systemy oddymiania


 »
Węże i armatura pożarnicza


 »
Znaki ewakuacyjne, ppoż, BHPBadania i pomiary instalacji i sieci hydrantowych

Przegląd techniczny, badanie i pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i sieci hydrantowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 80 z 2006r., poz. 563 ) § 3. 

„ pkt. 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U.  z dnia 6 sierpnia  2009 r. nr 124 poz. 1030) § 10

„ pkt. 13. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej „

Przeglądy techniczne i badanie hydrantów wewnętrznych przeprowadzamy zgodnie z Polską Normą PN -EN 671-3:2002 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych  z wężem płasko składanym",

Wykonujemy pomiary sprawdzające dla nowych instalacji oraz okresowe ( roczne ) dla instalacji istniejących.

Przyrządy pomiarowe posiadają stosowne, aktualne certyfikaty i świadectwa wzorcowania.

 

certyfikat-1.jpg certyfikat-2-swiadectwo-wzorcowania.gif certyfikat

 

Po wykonanym badaniu wystawiamy protokół. Protokół taki zawiera:
- datę (miesiąc i rok) przeglądu i badania,
- wyniki pomiarów,
- wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,
- datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów,

Sprzęt na którym pracujemy:

 

Sprzęt PPOŻ do pomiarów instalacji i sieci hydrantowych Sprzęt PPOŻ do pomiarów instalacji i sieci hydrantowych Sprzęt PPOŻ do pomiarów instalacji i sieci hydrantowych Sprzęt PPOŻ do pomiarów instalacji i sieci hydrantowych Sprzęt PPOŻ do pomiarów instalacji i sieci hydrantowych Sprzęt PPOŻ do pomiarów instalacji i sieci hydrantowych

KONTAKT

EURO-POŻ Andrzej Zawadka
Adres:
Warszawska 106
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 82 65

EURO-POŻ - sprzęt ppoż., naprawa sprzętu ppoż., gaśnice, agregaty gaśnicze, gaśnice mińsk maz, naprawa gaśnic, legalizacja gaśnic, hydranty, badania hydrantów, pomiary hydrantów, oświetlenie ewakuacyjne, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie, instalacje oddymiające, znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, instrukcje ppoż., instrukcje BHP, szkolenia ppoż., szkolenia BHP, ochrona ppoż., uszczelnienia ppoż., zabezpieczenia ppoż., impregnaty ogniochronne, węże hydrantowe, węże pożarnicze